Statut czyli Misja i Cele

 

MISJA:

„Szanować Bliźniego Swego jak Siebie Samego”

Statut Fundacji „Szanuj Bliźniego”

CELE:

FUNDACJI ZAWIERAJĄ SIĘ W SŁOWACH:

Darmo.otrzymaliscie

Wartości jakie nam przyświecają w codziennej pracy:

Zebrać w Jedno Rozproszone

Poszukiwanie zjawisk i zasobów do Tworzenia Szczęścia Człowieka

Przekształcanie Idei w Rzeczywistość

Bezwarunkowe obdarowywanie

Naprawić egoizm, czyli żebym był szczęśliwy od tego, że Drugi Człowiek jest Szczęśliwy

Wypełnianie Braków przez Mnożenie Dobra

My Wspólnie, Wytrwale, Pomału jak Woda Skałę

 

Pytania, które Nas fascynują ?

Co znaczy Kochać i Wspierać to Co Istnieje ?

Jaki jest Sens Życia Człowieka ?

 

§ 6

Cele i zasady działania Fundacji.

 

Celami Fundacji są:

1. działalność oświatowa i wychowawcza,

2. działalność kulturalna i informacyjna,

3. działalność dobroczynna,

4. działalność turystyczno-sportowa,

5. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu utrzymania i rozwoju oświaty i wychowania, wyrównywania szans w dostępie do edukacji ludzi, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków oraz ochrony zdrowia,

6. zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, działanie w kierunku integracji społecznej i zawodowej,

7. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością w zakresie ochrony zdrowia, kultury i walką z przejawami dyskryminacji,

8. pomoc ofiarom i rodzinom ofiar wypadków i kolizji drogowych,

9. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych,

10. działalność na rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (osoby niepełno- sprawne, uchodźcy, osoby ze środowisk patologicznych lub terenów

zaniedbanych gospodarczo, kulturowo, społecznie),

11. wspieranie domów dziecka, domów samotnych matek, domów opieki dla osób starszych, chorych, nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie, schronisk dla bezdomnych,

12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz organizacji i

promocji wolontariatu,

13. upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz integracji europejskiej,

14. działalność na rzecz: ochrony środowiska, ekologii i bioróżnorodności Europy, rozwoju odnawialnych źródeł energii,

15. działalność na rzecz ochrony siedlisk naturalnych, samowystarczalnych przestrzeni życiowych dla człowieka lub rodziny,

16. podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi ekoturystyki i turystyki oraz aktywnego wypoczynku, jako podstawy do rozwoju gospodarczego regionów słabo uprzemysłowionych,

17. działalność wspierania ludzi i firm dla nauki i naukowo-technicznych rozwiązań służących poprawie życia człowieka,

18. działalność wspierania kultury fizycznej i sportu,

19. działalność wspierania rozwoju wymiany barterowej produktów usług i innych zasobów,

20. tworzenie bezpłatnych:

a) banków zasobów wymiany dóbr i usług na rzecz zwalczania biedy oraz

wyrównywania szans grup słabszych,

b) platform internetowych wymiany dóbr i usług na rzecz zwalczania

biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych,

c) platform informatycznych – komputerowych wymiany dóbr i usług na

rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych,

d) innych rozwiązań naukowo – technicznych wymiany dóbr i usług na

rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych,

21. gromadzenie środków finansowych i szeroko rozumianych zasobów żywnościowych i materialnych w celu nakarmienia głodnych i potrzebujących ludzi,

22. działalność na rzecz wspierania artystów sztuk pięknych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób, instytucji, firm, organizacji w ramach określonych celami Fundacji.

2. Organizowanie i zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej w celu przeprowadzenia odpowiednich szkoleń zarówno w kraju jak i za granicą, wydawania materiałów szkoleniowych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz tworzenie miejsc dla prowadzenia takiej działalności w ramach określonych celami Fundacji.

3. Organizowanie kolonii, obozów, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób w ramach określonych celami Fundacji.

4. Programy stypendialne dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

5. Organizowanie spotkań, imprez publicznych, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji.

6. Udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób, organizacji, instytucji, firm, których działania pomagają promować cele Fundacji.

7. Współpracę, w tym pomoc techniczną, szkoleniową, informatyczną, materialną, finansową z instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami publicznymi, społecznymi, osobami, firmami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, bądź akceptacja członkostwa w takich podmiotach.

8. Tworzenie, organizowanie, rozwój platform informatycznych, internetowych, banków zasobów wymiany dóbr i usług.

9. Inne działania służące realizacji celów Fundacji.